Lopeník 78, Starý Hrozenkov 687 74 720 041 121

Přírodní zajímavosti

Chata Jana se nachází v srdci Bílých Karpat. V okolí chaty se nachází několik zajímavých přírodních památek a lokalit. Pro Bílé Karpaty jsou typické husté lesy a rozkvetlé louky. Nejvyšší vrchol je Velký Lopeník, kde se nachází stejnojmenná rozhledna. Nejznámější lokalitou celé oblasti je Lopenické sedlo. Leží mezi vrcholy Malý Lopeník a Mikulčín Vrch a bylo vytvořeno silnými větry, které s sebou odnášely drobné částečky hornin. V okolí se nachází desítky minerálních pramenů a přírodních památek. Zde je výpis alespoň nejzajímavějších z nich seřazených podle vzdálenosti od Horské Chaty Jana.

 1. Přírodní zajímavost Štefková – zarůstající pastvina s výskytem chráněných druhů rostlin. V roce 1998 zde byla postavena horská kaple Panny Marie Královny, která nahradila bývalou zvonici, Kaple je jediným svatostánkem Bílých Karpat postavena na hřebeni hor. http://www.mikroregion-bojkovsko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=74916&lng=1
 2. Přírodní rezervace Ve Vlčí – Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu, místy s velkou srážlivostí, s několika sesuvy a mokřady s výskytem řady ohrožených druhů rostlin.http://nature.hyperlink.cz/uh/Ve_vlci.htm
 3. Přírodní památka Chmelinec – mokřadní louky s výskytem ohrožených druhů rostlin.http://nature.hyperlink.cz/uh/Chmelinec.htm
 4. Přírodní památka Pod Hribovňou – fragment květnatých luk a pastvin c členitém druhů rostlin.http://bilekarpaty.ochranaprirody.cz/mzchu-a-prirodni-parky/prirodni-pamatky/
 5. Přírodní památka Grun – Květnatá louka s ovocným sadem, výskyt ohrožených druhů rostlin.Přírodní památku Grůň (3,5 ha) tvoří pastvina na levém břehu potoka, který stéká ze severních svahů Malého Lopeníka a vlévá se do potoku Hrubár. Jedná se o květnatou louku s ovocným sadem, na níž se vyskytují ohrožené druhy rostlin. Roste zde např. prstnatec májový, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, hlavinka horská, hořeček žlutavý a mečík střechovitý.http://www.vychodni-morava.cz/cil/994
 6. Přírodní památka U zvonice – Původní společenstvo pastvin a jedna z posledních lokalit ohrožených druhů rostlinhttp://www.mikroregionbojkovsko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=72935&lng=6&id_obce_3=73943
 7. Bučník – andezitový lom – Poloha: asi 1 km jihozápadním směrem od obce Komňa u Bojkovic. Z opuštěných lomů představuje Bučník mineralogicky a geologicky nejzajímavější lokalitu.http://viditelny-macek.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=75276
 8. Přírodní památka a rezervace lom Rasová – opuštěný pískovcový lom z části zatopenž vodou s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na silniční trase Uherský Brod – Starý Hrozenkov je autobusová zastávka Nový Dvůr, známá pod starším názvem Rasová. Asi po dvoustech metrech po hlavní silnici směrem na Starý Hrozenkov přijedete k vyústění lesní cesty přehrazené závorou. Vydáte-li se po ní, po několika metrech se před Vámi otevře přírodní rezervace Rasová, jež vyla v roce 1991 vyhlášená přírodní památkou. http://www.mikroregion-bojkovsko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=72926
 9. Janáčková železitá kyselka – Uhličitá velmi lahodná kyselka (zvláště v kombinaci s místní slivovicí) je známa pod názvem Březová kyselka. Pramen je v příjemném prostředí bukových lesů nedaleko od obce.http://www.treking.cz/regiony/janackuv-pramen.htm
 10. Přírodní památka Dubiny – Výskyt ohrožených orchidejových rostlin.http://nature.hyperlink.cz/uh/Dubiny.htm
 11. Přírodní památka Mravenčí louka (Rubaniska) – Krajinářsky hodnotný a druhově pestrý komplex původních pastvin, zarostlých mezí a rozptýlených skupin keřů a stromů s výskytem ohrožených druhů rostlin. http://www.mikroregion-bojkovsko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=72953
 12. Přírodní rezervace Hutě – Členité svažité území s bývalými pastvinami prostoupenými rozptýlenou zelení, mokřady, pramennými vývěry (pěnovkové luční prameniště) a a lesíky. Výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. nature.hyperlink.cz/uh/Hute.htm
 13. Přírodní rezervace Pod Žítkovským vrchem – Komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají společenstva mokřin, lesních okrajů i sušších stanovišť.https://cs.wikipedia.org/wiki/Pod_Žitkovským_vrchem
 14. Lithiová Kyselka – V místě pramení lithiová kyselka zvaná Loza (lidově Slatina), která je uváděna už v roce 1580 jako léčivá voda. Do II. světové války byl pramen komerčně užíván.http://www.mikroregion-bojkovsko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=72949
 15. Bánovská (Nezdenická) kyselka – Pramen se nachází asi 2 km směrem na Nezdenice. Na jižním okraji Nezdenic, nedaleko koupaliště, před kamenolomem, vyvěrá minerální pramen, který je vzpomínán již v roce 1580. Pramen vyvěrá z trubky, voda je uhličitá. Byl používám pro zdejší lázně, které vznikly v roce 1887. http://www.sci.muni.cz/gap/casop/r2006_w/aplik/havlin.pdf
 16. Přírodní památka Hrádek – Největší charakteristická památka projevu třetihorní vulkanické činnosti v oblasti. http://nature.hyperlink.cz/uh/Hradek.htm
 17. Minerální pramen – Záhorovice – Vyvěrá zde hořečnato-sodná kyselka, známá již na konci 16. století. V 18.století zde byly lázně. www.zahorovice.cz/obec-7/zajimavosti-a.../mineralni-pramen-historie
 18. Přírodní památka Skalky – Jedinečná ukázka mladého vulkanismu v oblasti Karpat na území Moravy. nature.hyperlink.cz/uh/Skalky.htm
 19. Park u zámku Nový Světlov (Bojkovice) – Park pochází z první poloviny 19. Století. Kompozičně velmi hodnotný přírodně krajinářský park. http://www.mikroregion-bojkovsko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=98711
 20. Národní přírodní rezervace Javořina – Pralesovité prostory javoru, buku a jasanu, vzniklé přirozenou cestou. Najdete zde i horskou louku s výskytem chráněných orchidejí. Přírodní památka Mechňáčky – Členitý a široký žleb s květnatými loukami, mokřinami vrstvenými prameny, místy porostlý stromy a keři. Výskyt ohrožených druhů motýlů a rostlin. nature.hyperlink.cz/uh/Javorina.htm
 21. Přírodní památka Vápenky – Ukázka základního a reprezentativního typu pro Bílé Karpaty – hlinité dubové bučiny.  Přírodní památka Vápenky představuje dubobukový lesní porost v jižní části Bílých Karpat. Nachází se v Javořinské vrchovině v masívu Velké Javořiny, na levém údolním svahu Kamenného potoka, pravostranného přítoku Veličky, v nadmořské výšce 470 až 560 m, asi 100 m východně od osady Vápenky. nature.hyperlink.cz/uh/Vapenky.htm
 22. Přírodní památka Záhumenice – Nejbohatší lokalita kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského pravého, který se v okolí Strání vyskytuje jen na jediném místě v ČR. ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Záhumenic
 23. Přírodní rezervace Rovná hora – Louky a pastviny na silně svažitých pozemcích. Bohatý výskyt ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Území je hodnotné i z krajinářského hlediska. nature.hyperlink.cz/uh/Rovna_hora.htm
 24. Národní přírodní rezervace Porážky – rozsáhlý komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami. Nachází se se asi 1,5 km od Vápenek. Hlavním důvodem je ochranný výskyt všivce statného na jediném místě v České republice a desítky druhů orchidejí, tří druhů kosatců a hořce hořepníku.http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_porazky_cz
 25. Přírodní památka Bahulské jámy – Bahulské jámy (přírodní památka, 14 ha) – ukázka zbytku květnatých luk lučního komplexu Lesná se vzácnými druhy motýlů (perleťovec kopřivový, přástevník užankový, aj.) nature.hyperlink.cz/uh/Bahulske_jamy.htm
 26. Přírodní památka Za lesem – Jediná lokalita šafránu bělokvětého v CHKO Bílé Karpaty. nature.hyperlink.cz/uh/Za_lesem.html
 27. Přírodní památka Uvezené – Lesní porost s typickou skladbou dřevin původních lesů nižších poloh Bílých Karpat. Hlavním důvodem je zachování bohaté směsi listnatých dřevin, které zároveň dokladují dřívější hospodaření v lesích. Lokalita je geologickou ukázkou vrstvení pramenů ve svažném údolí, které je typické pro Bílé Karpaty. nature.hyperlink.cz/uh/Uvezene.htm
 28. Přírodní park praktická vrchovina - Pravý břeh řeky Olšavy mezi Uherským Brodem a Uherským Hradištěm, je území významné zejména výskytem řady teplomilných druhů živočichů. Přírodní rezervace Rovná horaVrchové - Chrástě a přírodní památka Terasy - Vinohradné jsou cenné výskytem chráněných druhů motýlů. Vidět zde můžete modráska hořcového a tmavohnědého, ohniváčka černočerného, otakárka fenyklového a ovocného a řadu dalších. Za zmínku stojí také výskyt kriticky ohrožené kudlanky nábožné. www.vychodni-morava.cz/cil/950